×

شماره فنی:

2120B

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 30MHZ DUAL TRACE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2121

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 30MHz O-Scope FC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2125A

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 30MHZ DUAL TRACE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2288

تولید کننده:

Tektronix

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes PROGRAMMABLE CURRENT AMPLIFIER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2288-1G

تولید کننده:

Tektronix

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes RACKMOUNT REARSUPORT KIT FOR MAINFRMS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2511

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Handheld Oscilloscopes 60 MHz Handheld Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2512

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Handheld Oscilloscopes 100 MHz Handheld Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2516

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Handheld Oscilloscopes 100 MHz Iso Handheld Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2530B

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 25 MHz Digital Storage Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2532B

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 40 MHz, Digital Storage Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2540

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 60MHZ DSO LCD COLOR DISPLAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2540B

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 60 MHz DSO 1GSa/s
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2540B-GEN

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes Oscilloscope w/Gen 60 MHz, 1GSa/s
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2542B

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 100 MHz DSO 1GSa/s
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2542B-GEN

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes Oscilloscope w/Gen 100 MHz, 1GSa/s
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2552

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 70 MHz, 2 CH, 2Gsa/s Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2553

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 70MHz,2 GSa/s, 4 CH Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2554

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 100MHz, 2CH, 2Gsa/s Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2555

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 100MHz,2GSa/s, 4 CH Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2556

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Benchtop Oscilloscopes 200MHz,2GSa/s, 2 CH Digital Oscilloscope
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی