×

شماره فنی:

2903008

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 12DC/ 60DC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903011

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 60DC/ 60DC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903024

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-110DC/ 60DC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903040

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 12DC/240AC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903066

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-110DC/240AC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903079

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-230AC/240AC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903105

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-220DC/240AC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903163

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-120AC/220DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903176

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-220DC/220DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903189

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-110/220DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903192

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 60DC/220DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903202

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 24DC/220DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903228

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903325

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 5DC/ 60DC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903613

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-120AC/ 60DC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903639

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 5DC/240AC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2903697

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV3-120AC/240AC/3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2905019

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV2- 5DC/ 60DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2905022

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV2- 12DC/ 60DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2905051

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Transistor Output Optocouplers ST-OV2-110DC/ 60DC/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی