کد فنی قطعه: 2903008
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 12DC/ 60DC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903011
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 60DC/ 60DC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903024
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-110DC/ 60DC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903040
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 12DC/240AC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903066
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-110DC/240AC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903079
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-230AC/240AC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903105
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-220DC/240AC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903163
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-120AC/220DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903176
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-220DC/220DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903189
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-110/220DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903192
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 60DC/220DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903202
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 24DC/220DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903228
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 24DC/ 60DC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903325
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 5DC/ 60DC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903613
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-120AC/ 60DC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903639
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3- 5DC/240AC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2903697
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV3-120AC/240AC/3
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2905019
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV2- 5DC/ 60DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2905022
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV2- 12DC/ 60DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2905051
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Transistor Output Optocouplers ST-OV2-110DC/ 60DC/1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید