×

شماره فنی:

10LPCV24110

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/110A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10LPCV2440

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/40A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10LPCV2475

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/75A 0-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2415

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/15A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2425

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/25A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2440

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/40A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2450

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/50A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10PCV2475

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Prop.Contr.SSR 240vac/75A 2-10Vdc
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1613350

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount KC-01261E44A010
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1613352

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount KC-01661ELWA005
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1613353

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount KC-01661ELWA010
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1614419

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount KC-01261EJ42010
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1615214

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount KC-01691145H005
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1RHP2520D32

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount 20A/240VAC DC INPUT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20LPCV24110

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/110A 4-20mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20LPCV2415

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/15A 4-20mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20LPCV2425

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/25A 4-20mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20LPCV2440

تولید کننده:

Crydom

توضیحات:

Solid State Relays - Industrial Mount Lin.Prop.Contr. 300vac/40A 4-20mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2271073

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - PCB Mount SIM-EI- 24DC/ 48DC/100
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2271099

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Relays - PCB Mount SIM-EI-110DC/48DC/ 100
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی