×

شماره فنی:

CNY70

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output Reflective Optical Sensor w/Trans Out
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SA103

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output Actuator Mounted PCB Type
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SA107-P2

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output Actuator Mounted Snap In Model
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SA407-P2

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Photo IC Output Photomicro Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SB5

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output REFL. SOLDER TERM.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SB5-B

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output REFL. PCB TERM.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SF5

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Phototransistor Output REFL. SOLDER TERM.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SG3

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output TRANS SOLDER TERM.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output 3.4MM Optical Sensr Switch Slotted
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3-B

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3-D

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3-DS

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3-G

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3-GS

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SH3-W3

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Reflective, Photo IC Output PHOTO MICROSENSOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SJ8-B

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output PHOTO TRANSMISSIVE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPW311

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output TRANS 1 m SNS DIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPW321

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output TRANS 30cm SNS DIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPW321-A

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output T-BEAM PMS SLIM 11.8in SD D-ON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EE-SPW421

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output TRANS 30cm SNS DIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی