×

شماره فنی:

01KHS-100-XPD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Ambient Light Sensors 734024 PI1024HSN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-100-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI200MC-A4 710200-A4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-140-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI240MC-A4 710240-A4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-141-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI207MC-A4 R 710207MC-A4R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-142-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI204MC-A4-R 710204-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-146-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI205MC-A4-R 710205-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4M-133-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors P1260MC-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4M-138-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors P1262MC-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A6A-161-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI224MCA6R 710224-A6-R RO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A6A-163-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors P1272MC-A6-R 710272-A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A6S-162-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors 710254-A6-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03A6A-122-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI321MC-A6-R 710321-A6-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03A7D-132-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors P1330MCDR R 710330MCDRR R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04A7A-112-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI411MC-A7-R 710411-A7-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04A8A-105-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors NO DESCRIPTION AVAILABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06A4M-128-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI628MC-A4 710628-A4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06A6C-131-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors PI650MC-A6C 7106031-A6C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10TP583T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

Infrared Detectors Infrared Sensor TO18
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

165D6042P003

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Photoelectric Sensors Turbidity Sensor 5V 20% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28317

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Image Sensors & Color Sensors Linescan Imaging Sen TSL1401 Daughterbrd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی