×

شماره فنی:

02A4A-100-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI200MC-A4 710200-A4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-140-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI240MC-A4 710240-A4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-141-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI207MC-A4 R 710207MC-A4R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-142-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI204MC-A4-R 710204-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4A-146-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI205MC-A4-R 710205-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4M-131-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI227MCA4R 710227-A4-R RO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4M-133-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors P1260MC-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A4M-138-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors P1262MC-A4-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A6A-125-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI225MC-A6 710225-A6
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A6S-160-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI251MC-A6-R 710251-A6-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02A6S-161-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors P1250MC-A6 710250-A6 R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03A6A-122-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI321MC-A6-R 710321-A6-R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04A8A-105-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors NO DESCRIPTION AVAILABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06A4M-128-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI628MC-A4 710628-A4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06A6A-125-XMD

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Image Sensors & Color Sensors PI625MC-A6 710625-A6
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1288

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensors - Development Tools SIMPLE SENSOR APPLICATION KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10TP583T

تولید کننده:

Semitec

توضیحات:

Infrared Detectors Infrared Sensor TO18
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

165D6042P003

تولید کننده:

GE Measurement & Control

توضیحات:

Photoelectric Sensors Turbidity Sensor 5V 20% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28015

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Optical Sensors - Development Tools PING))) DISTANCE SENSOR ULTRASONIC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28302

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Optical Sensors - Development Tools TCS232-DB Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی