×

شماره فنی:

0024A0024-9X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Multi-Conductor Cables 100OHM 24AWG Cond. PRICE PER FT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0024A0311-0

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Multi-Conductor Cables 100OHM 24AWG TAN/WH PRICE PER FT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0026A0024-9X

تولید کننده:

TE Connectivity

توضیحات:

Multi-Conductor Cables 100OHM 26AWG PRICE PER FT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02-002-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 2 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02-005-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 2 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03-002.75-152FBP

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 3 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03-002-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 3 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03-003-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 3 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

03-005-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 3 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-001.13-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-001.25-171

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FLAT PIN STAKED FLEX MALE TIN ENDS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-001.5-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-001.975-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-001-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-002.25-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-002.5-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-002.5-171

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FLAT PIN STAKED FLEX MALE TIN ENDS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-002-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables 4C CABLE JUMPER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-002-171

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FLAT PIN STAKED FLEX MALE TIN ENDS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

04-003.375-152FB

تولید کننده:

Aries Electronics

توضیحات:

Multi-Paired Cables FUSION BONDED CABLE 4 CONDUCTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی