کد فنی قطعه: 2700047
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards IL MODULAR MUX SD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2701185
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards CF FLASH 2GB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2701190
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards SD FLASH 2GB APPLICA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2729389
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards IBS MC FLASH 2 MB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2988120
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards SD FLASH 256MB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2988162
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards SD FLASH 2GB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2988780
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards CF FLASH 256MB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2988793
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards CF FLASH 256MB APPLIC A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2988816
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Memory Cards SD FLASH 256MB APPLIC A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP16GMCSH4-B
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards MicroSD Card 16GB COM CLASS 4 w SD ADP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP16GSDHC10-R
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 16GB COMMERCIAL CLASS 10
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP16GSDHC4-B
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 16GB COMMERCIAL CLASS 4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP16GSDHC6-R
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 16GB COMMERCIAL CLASS 6
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP32GMCSH4-P
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards MicroSD Card 32GB COM CLASS 4 w SD ADP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP32GSDHC4-B
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 32GB COMMERCIAL CLASS 4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP4GSDHC4-B
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 4GB COMMERCIAL CLASS 4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP4GSDHC6-R
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 4GB COMMERCIAL CLASS 6
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP8GMCSH4-B
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards MicroSD Card 8GB COM CLASS 4 w SD ADP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP8GSDHC4-B
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 8GB COMMERCIAL CLASS 4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AP8GSDHC6-R
کارخانه سازنده Apacer
توضیحات :
Memory Cards SD (HC) CARD 8GB COMMERCIAL CLASS 6
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید