×

شماره فنی:

2700047

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards IL MODULAR MUX SD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2701185

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards CF FLASH 2GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2701190

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards SD FLASH 2GB APPLICA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2729389

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards IBS MC FLASH 2 MB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2988120

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards SD FLASH 256MB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2988162

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards SD FLASH 2GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2988780

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards CF FLASH 256MB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2988793

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards CF FLASH 256MB APPLIC A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2988816

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Memory Cards SD FLASH 256MB APPLIC A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GMCSH4-B

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards MicroSD Card 16GB COM CLASS 4 w SD ADP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GSDHC10-R

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 16GB COMMERCIAL CLASS 10
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GSDHC4-B

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 16GB COMMERCIAL CLASS 4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GSDHC6-R

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 16GB COMMERCIAL CLASS 6
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP32GMCSH4-P

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards MicroSD Card 32GB COM CLASS 4 w SD ADP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP32GSDHC4-B

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 32GB COMMERCIAL CLASS 4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GSDHC4-B

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 4GB COMMERCIAL CLASS 4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GSDHC6-R

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 4GB COMMERCIAL CLASS 6
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GMCSH4-B

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards MicroSD Card 8GB COM CLASS 4 w SD ADP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GSDHC4-B

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 8GB COMMERCIAL CLASS 4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GSDHC6-R

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Memory Cards SD (HC) CARD 8GB COMMERCIAL CLASS 6
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی