×

شماره فنی:

11AA010-I/MS

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA010-I/P

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128X8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA010-I/TO

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128 X 8 1.8V SERIAL EE, IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA010T-I/MNY

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA010T-I/MS

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA010T-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA010T-I/TT

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 1K 128X8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA020-I/MS

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K 256 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA020-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K 256X8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA020-I/TO

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K 256 X 8 1.8V SERIAL EE, IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA020T-I/CS16K

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K 256 x 8, 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA020T-I/MS

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K 256 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA020T-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K 256 X 8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02E48-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K, 256x8, 1.8V MAC Addressable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02E48T-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K, 256x8, 1.8V MAC Addressable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02E48T-I/TT

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K, 256x8, 1.8V MAC Addressable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02E64-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K, 256X8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02E64T-I/TT

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K, 256X8 1.8V SERIAL EE IND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02UID-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K UNI/O EE Unique ID Upper Quarter S/W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11AA02UIDT-I/SN

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

EEPROM 2K UNI/O EE Unique ID Upper Quarter S/W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی