×

شماره فنی:

103SR11A-3

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR11A-6

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR12A-1

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors 152.4 mm lead wires Digital
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR12A-2

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Unipolar 2 Hex nuts 1m cable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR12A-3

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR12A-4

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Unipolar Hall-Effect Digital POS Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR12A-7

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR12S-2

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-12

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Unipolar 2 Hex nuts 2m cable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-13

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Magnetic Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-14

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Commercial SS Magnet
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-16

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-2

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Unipolar 2 Hex nuts 1m cable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-3

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Unipolar Hall-Effect Position Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-6

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Commercial SS Magnet
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR13A-9

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Unipolar 2 Hex nuts 3m cable
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR14A-1

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors Commercial SS Magnet
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR14A-2

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR17A-1

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors COMM SOLID STATE/MAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103SR17A-2

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Hall Effect / Magnetic Sensors 4.5 Vdc to 24.0 Vdc BIPOLAR SINK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی