×

شماره فنی:

141-3901-801

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects FIXED SMA 1 DB 50OHM PASSIVATED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

141-3901-802

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects FIXED SMA 2 DB 50OHM PASSIVATED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

141-3901-803

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects FIXED SMA 3 DB 50OHM PASSIVATED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

141-3901-806

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects FIXED SMA 6 DB 50OHM PASSIVATED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

141-3901-810

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects FIXED SMA 10 DB 50OHM PASSIVATED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27-9300-10

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects PADS BNC 50OHM BNC(M) (F) 10 db
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27-9300-20

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects PADS BNC 50OHM BNC(M) (F) 20db
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27-9300-3

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects PADS BNC 50OHM BNC(M) (F) 3db
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27-9300-6

تولید کننده:

Emerson Connectivity Solutions

توضیحات:

Attenuators - Interconnects PADS BNC 50OHM BNC(M) (F) 6db
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4108-10DB

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC M-F ATTENUATO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4108-14DB

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC 50OHM ATTEN 14DB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4108-20DB

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC M/F 20DB ATTEN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4108-3DB

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC M-F ATTENUATO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4108-6DB

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC 50OHM ATTEN 6DB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4119-50

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects 50OHM M/F ATTENUATR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4119-600

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC M-F ATTENUATO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4391-50

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC RESISTORAT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4391-600

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC RESISTORAT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5513

تولید کننده:

Pomona

توضیحات:

Attenuators - Interconnects BNC ATTENUATOR KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT-100-(0)(40)

تولید کننده:

Hirose Electric

توضیحات:

Attenuators - Interconnects
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی