×

شماره فنی:

02350510-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors GCD-121-125ASSY GA-HD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560389-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560395-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560407-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors LVDT MHR 025ASSY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560408-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors SENSORS TRANSDUCERS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560410-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors LVDT MHR 250ASSY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560413-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 050 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.050"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560414-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 124 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.125"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560415-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 250 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.250"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560416-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 500 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.500"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560417-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 1000 Herm sld LVDT SS dbl mag shld1.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560418-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 2000 Herm sld LVDT SS dbl mag shld2.00"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560502-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors MSI SENSORS SCHAEVITZ
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560984-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560993-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 1in Gen Pur LVDT DC S End 0.25% Lin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02560996-000

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 6in Gen Pur LVDT DC S End 0.25% Lin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

05282947-024

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Linear Displacement Sensors SCHAEVITZ LINEAR SEN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20LHE1AWA1P30

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Linear Displacement Sensors 10mm Linear 5V Analog / PWM Output
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

9810401

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Linear Displacement Sensors RESISTIVE & OPTICAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

9810402

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Linear Displacement Sensors RESISTIVE & OPTICAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی