کد فنی قطعه: 02350510-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors GCD-121-125ASSY GA-HD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560389-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560395-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560407-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors LVDT MHR 025ASSY
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560408-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors SENSORS TRANSDUCERS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560410-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors LVDT MHR 250ASSY
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560413-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 050 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.050"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560414-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 124 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.125"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560415-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 250 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.250"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560416-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 500 Herm sld LVDT SS dbl mag shld.500"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560417-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 1000 Herm sld LVDT SS dbl mag shld1.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560418-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 2000 Herm sld LVDT SS dbl mag shld2.00"
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560502-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors MSI SENSORS SCHAEVITZ
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560984-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560993-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 1in Gen Pur LVDT DC S End 0.25% Lin
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 02560996-000
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 6in Gen Pur LVDT DC S End 0.25% Lin
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 05282947-024
کارخانه سازنده Measurement Specialties
توضیحات :
Linear Displacement Sensors SCHAEVITZ LINEAR SEN
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 20LHE1AWA1P30
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Linear Displacement Sensors 10mm Linear 5V Analog / PWM Output
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 9810401
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Linear Displacement Sensors RESISTIVE & OPTICAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 9810402
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Linear Displacement Sensors RESISTIVE & OPTICAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید