×

شماره فنی:

1.8AD

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Amber
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8ADL

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Amber
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8BWCL

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Blue
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8GC

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8GCL

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8GD

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8GDL

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8HD

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm HE Red
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8HDL

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm HE Red
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8PGD

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Pure Green
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.8YDL

تولید کننده:

BIVAR

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Yellow
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1003SYGD/S530-E2

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole Rectangular LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1003UYD/S530-A3

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - Through Hole Rectangular LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11-21/GHC-YT1U2/2T

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD Brilliant Green Water Clear
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11-21SURC/S530-A3/TR8

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD SMD LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11-21SYGC/S530-E2/TR8

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD SMD LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

11-21UBC/C430/TR8

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD BLUE WATER CLEAR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

12-21/BHC-AP1Q2/2C

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD SMD LED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

12-21/GHC-YR1S2/3C

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD Green Water Clear Right Angle
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

12-21/GHC-YR2S2/2C

تولید کننده:

Everlight

توضیحات:

Standard LEDs - SMD Green Water Clear Right Angle
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی