کد فنی قطعه: 1.8AD
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Amber
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8ADL
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Amber
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8BWCL
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Blue
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8GC
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8GCL
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8GD
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8GDL
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Green
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8HD
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm HE Red
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8HDL
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm HE Red
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8PGD
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Pure Green
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.8YDL
کارخانه سازنده BIVAR
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole LED Thru-Hole 1.8mm Yellow
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1003SYGD/S530-E2
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole Rectangular LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1003UYD/S530-A3
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - Through Hole Rectangular LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 11-21/GHC-YT1U2/2T
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD Brilliant Green Water Clear
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 11-21SURC/S530-A3/TR8
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD SMD LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 11-21SYGC/S530-E2/TR8
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD SMD LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 11-21UBC/C430/TR8
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD BLUE WATER CLEAR
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 12-21/BHC-AP1Q2/2C
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD SMD LED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 12-21/GHC-YR1S2/3C
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD Green Water Clear Right Angle
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 12-21/GHC-YR2S2/2C
کارخانه سازنده Everlight
توضیحات :
Standard LEDs - SMD Green Water Clear Right Angle
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید