×

شماره فنی:

1201140015

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 4 PORT NPN 5 PVC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140019

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 4 PORT PNP CONNECT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140025

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 4 PORT PNP 10 PUR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140053

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 4 PORT PNP 1' SPCL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140059

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 8 PORT NPN CONNECT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140066

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 8 PORT PNP CONNECT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140072

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 8 PORT PNP 5 PUR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140073

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 8 PORT PNP 10 PUR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140081

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 8 PORT PNP 1' SPCL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140095

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MT 8-PT DUAL-IO NPN 5M 19P
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1201140102

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MT 8 PORT PNP 0.3M W/ M23
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1300370004

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

I/O Modules TOP MOUNT 4 OUTLET CON.DVC/NET
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313083

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules PSI-WL-PLUG-USB/BT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313876

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules PSI-WL-PROFIB/BT SET/2DO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2688129

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules AXL BS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2688310

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules AXL DI 16/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2688349

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules AXL DO 16/1
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2688381

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules AXL DO 8/2-2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2692322

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules IL PB BK DI8 D O4/EF-PAC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2700458

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

I/O Modules IB IL AI 4/I-PAC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی