×

شماره فنی:

1B31AN

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Interface - Specialized SIGNAL CONDITIONER IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1B32AN

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Interface - Specialized STRAIN GAGE COND. IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1B51AN

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Interface - Specialized ISOL MV/TC COND IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20-101-1187

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Interface - I/O Expanders RIO CHIP (2-PACK)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2746087

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface - Specialized PROTOCOL CHIP QFP100inTERBUS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2810337

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Interface - Specialized MCR-PT100-I-DC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-1124201VFA

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

LVDS Interface IC 2x2 Crosspoint Sw
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-7802007VEA

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422interface IC QML Class V Quad Diff Line Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-7802302M2A

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422interface IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-7802302MFA

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422interface IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8754601PA

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422interface IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-89877012C

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

RS-232interface IC 5V Multi-Ch RS-232 Driver
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8987701EA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

RS-232interface IC 5V Multi-Ch RS-232 Driver
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8987702RA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

RS-232interface IC 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8987704EA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

RS-232interface IC 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8987705JA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

RS-232interface IC 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-8987708JA

تولید کننده:

Maxim Integrated

توضیحات:

RS-232interface IC 5V Multi-Ch RS-232 Driver/Rcvr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-9076501M2A

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422/RS-485interface IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-9076502VEA

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422/RS-485interface IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-9164001MXA

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

RS-422interface IC CMOS Quad Diff Line
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی