×

شماره فنی:

0W344-004-XTP

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC BELASIGNA 200 QFN 500RL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W344-005-XTP

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC BELASIGNA 200 QFN 1000RL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W589-005-XDS

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W589-007-XDS

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W633-001-XTP

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC BELASIGNA 250 CABGA 5X5
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W633-002-XTP

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W653-003-XDS

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W653-005-XDS

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0W888-002-XTP

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC BELASIGNA 250 LFBGA 7X7
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.004.022

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

LDO Voltage Regulators Series 3-Terminal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AS066H2F34I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AS066H3F34I3SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AS066H4F34I4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AS066K2F35I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AS066K3F35I3SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AS066K4F35I4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115N2F40E2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115N3F40E3SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115N4F40E4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115U2F45E2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی