×

شماره فنی:

06171717

تولید کننده:

Cherry Electrical

توضیحات:

Input Devices PS/2 TO AT CBL GRAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

252A103B60NA

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 10K Ohms 20%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

252A103B60NB

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 10K Ohms 20%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

252A104B60NA

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 100K Ohms 20%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

252A104B60NB

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 100K Ohms 20%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254SA103B50A

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 9.3mm Length 10Kohms 20% w/o switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254SA103B50B

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 10Kohms 20% Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254SA104B50A

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 100Kohms 20% w/out switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254SA104B50B

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 100Kohms 20% Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254SB103B50B

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 12mm Length 10Kohms 20% Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254TA103B50A

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 9.3LENGTH 10Kohms 20% w/o switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254TA103B50B

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 10Kohms 20% Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254TA104B50A

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 100Kohms 20% w/out switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254TA104B50B

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 100Kohms 20% Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254TB103B50B

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Input Devices 12mm Length 10Kohms 20% Momentary switch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27800

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Input Devices 2-Axis JoyStick
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27800-RT

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Input Devices 2Axis Joystick RETAIL PKG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27899

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Input Devices 4x4mAtrix Membrane Keypad
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

32350

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Input Devices Parallax PS/2 Optica l Mouse
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

32351

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Input Devices Parallax PS/2 Mini-K eyboard
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی