×

شماره فنی:

0201DS-0N5XKLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 0.5nH 10 % 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-0N5XKLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 0.5nH 10 % 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-0N6XKLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 0.6nH 10 % 1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-11NXJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 11nH 5 % 0.28A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-12NXJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 12nH 5 % 0.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-12NXJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 12nH 5 % 0.3A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-13NXJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 13nH 5 % 0.27A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-14NXJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 14nH 5 % 0.27A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-14NXJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 14nH 5 % 0.27A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N2XJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.2nH 5 % 0.87A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N2XJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.2nH 5 % 0.87A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N3XJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.3nH 5 % 0.82A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N4XJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.4nH 5 % 0.63A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N4XJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.4nH 5 % 0.63A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N5XJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.5nH 5 % 0.6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-1N5XJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 1.5nH 5 % 0.6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-2N2XJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors Ceramic Chip Induct 2.2nH 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-2N2XJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors Ceramic Chip Induct 2.2nH 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-2N4XJLU

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 2.4nH 5 % 0.62A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0201DS-2N4XJLW

تولید کننده:

Coilcraft

توضیحات:

Fixed Inductors RF Chip Inductor 2.4nH 5 % 0.62A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی