×

شماره فنی:

13001 BL001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 30AWG 1C SOLID 1000ft SPOOL BLUE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 BK001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000FT SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 BL001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL BLUE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 BL005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL BLUE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 BR001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL BROWN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 GR001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL GREEN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 GR005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL GREEN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 OR005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL ORANGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 RD001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL RED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 RD005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL RED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 SL001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL SLATE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 SL005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL SLATE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 VI001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL VIOLET
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 VI005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL VIOLET
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 WH005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 100ft SPOOL WHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1550 YL001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 24AWG 7/32 PVC 1000ft SPOOL YELLOW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1551 BK001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 22AWG 7/30 PVC 1000ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1551 BK005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 22AWG 7/30 PVC 100ft SPOOL BLACK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1551 BR001

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 22AWG 7/30 PVC 1000ft SPOOL BROWN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1551 GR005

تولید کننده:

Alpha Wire

توضیحات:

Hook-up Wire 22AWG 7/30 PVC 100ft SPOOL GREEN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی