×

شماره فنی:

001-0001

تولید کننده:

LS Research

توضیحات:

Antennas 2.4GHz Dipole Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

001-0002

تولید کننده:

LS Research

توضیحات:

Antennas 900 MHz Dipole Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0098AT62A0020E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas FM ANT SMD CHIP OMNI DIRECTIONAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0169AT62A0010E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas 169MHz ISM Chip Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0403AT62A0003E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas 403MHz MICS SMD INTERNAL ANTENNA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0433AT62A0020E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas 433MHz ANTENNA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0490AT62A0040E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas 490 MHz Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00010

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas Antenna 7" RA RPSMA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00019

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas 7" R/A ANTENNA MMCX PLUG AND SWIVEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00020

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas Antenna 1/2 Wave 7" RA 2dBi MMCX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00027

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas Antenna 7" RPSMA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00029

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas Antenna 6" RPSMA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00030

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas Antenna 3.5" RPSMA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00032

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas 7" Antenna - S467 Flying Lead -RPSMA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00039

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas 7" 5dBi RA U.FL Plug Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0600-00040

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Antennas 1/2 Wave 5" R/A U.FL Plug Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0783AT43A0008E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas 783MHz ANTENNA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0850AS44A1900E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas GSM SP10T Antenna Switch Module
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0868AT43A0020E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas 868MHz ANTENNA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0868AT43A0020-EB1SMA

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Antennas Testboard for 0868AT43A0020E
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی