کد فنی قطعه: 180289-0000
کارخانه سازنده Molex
توضیحات :
Heat Sinks - LED HEATSINK ASSY 40MM BLACK ANNODIZED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 500400B00000G
کارخانه سازنده Aavid Thermalloy
توضیحات :
Heat Sinks - LED LED SQ BSKT B/A 45.97 X 31.75
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 569000B00000
کارخانه سازنده Aavid Thermalloy
توضیحات :
Heat Sinks - LED SQ BASKT TO-3 LED 33.27mm VERT BLK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 569006B00000
کارخانه سازنده Aavid Thermalloy
توضیحات :
Heat Sinks - LED BLACK ANODIZE TO-66
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 882-100AB
کارخانه سازنده Wakefield
توضیحات :
Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK 1.00" H
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 882-200AB
کارخانه سازنده Wakefield
توضیحات :
Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK 2.00" H
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 882-300AB
کارخانه سازنده Wakefield
توضیحات :
Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK 3.00" H
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 882-50AB
کارخانه سازنده Wakefield
توضیحات :
Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK .50" H
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATS-58000-C1-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED MAXIFLOW LINEAR LED 330 X 45 X 26 (MM)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATS-58002-C1-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED MAXIFLOW LINEAR LED 305 X 45 X 26 (MM)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATS-58003-C2-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED MAXIFLOW LINEAR LED 305 X 45 X 26 (MM)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077A2-C5-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 75MM BLK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077A-C3-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 75MM BLK/SLVR BSPLATE HDW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077A-C6-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 75MM BLK/SLVR TIP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077B-C1-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK BSPLATE HDW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077B-C2-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK BSPLATE HDW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077B-C3-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK/SLVR BSPLATE HDW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077B-C4-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK/SLVR BSPLATE HDW
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077B-C5-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ATSEU-077B-C6-R0
کارخانه سازنده Advanced Thermal Solutions
توضیحات :
Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK/SLVR TIP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید