×

شماره فنی:

180289-0000

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Heat Sinks - LED HEATSINK ASSY 40MM BLACK ANNODIZED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

500400B00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks - LED LED SQ BSKT B/A 45.97 X 31.75
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

569000B00000

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks - LED SQ BASKT TO-3 LED 33.27mm VERT BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

569006B00000

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks - LED BLACK ANODIZE TO-66
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

882-100AB

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK 1.00" H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

882-200AB

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK 2.00" H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

882-300AB

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK 3.00" H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

882-50AB

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks - LED RADIAL FIN STAR LED HEATSINK .50" H
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATS-58000-C1-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED MAXIFLOW LINEAR LED 330 X 45 X 26 (MM)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATS-58002-C1-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED MAXIFLOW LINEAR LED 305 X 45 X 26 (MM)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATS-58003-C2-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED MAXIFLOW LINEAR LED 305 X 45 X 26 (MM)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077A2-C5-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 75MM BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077A-C3-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 75MM BLK/SLVR BSPLATE HDW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077A-C6-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 75MM BLK/SLVR TIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077B-C1-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK BSPLATE HDW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077B-C2-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK BSPLATE HDW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077B-C3-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK/SLVR BSPLATE HDW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077B-C4-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK/SLVR BSPLATE HDW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077B-C5-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATSEU-077B-C6-R0

تولید کننده:

Advanced Thermal Solutions

توضیحات:

Heat Sinks - LED STAR LED HTSNK 50MM BLK/SLVR TIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی