×

شماره فنی:

003647 EXTR.61275-8FT(96.5")

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks 8' EXTRUSION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016386

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks 1FT EXTRUSION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

017177

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks CHOMERICS T405 TAPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031746

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks BGA FAN/HEATSINK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

037863

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks P4-2U HEATSINK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100000F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks Ther-O-Link Compound 1 gram Ampule
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100100F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks Ther-O-Link Compound 35.7 grams Syringe
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100800F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks Ther-O-Link Compound 228.6 grams Tube
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101600F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks Ther-O-Link Compound .45 kg Can
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

102000F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks Sil-Free 1020 Grease 143 grams Tube
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

103

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks Spool shape Insul #6-32screw, Teflon
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10-53425095-C1-HSG

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks STRAIGHT FIN H/S W/ THERMAL TAPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10-53425145-C1-HSG

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks STRAIGHT FIN W/TAPE 42.5X42.5X14.5
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10-55150195-C1-HSG

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks CROSS CUT H/S W/TAPE 15X15X19.5" B/A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10-6327-01G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks 28.5mm 28.5mm 10mm PUSH PIN MOUNT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10-L4LB-03

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks PUSH-PIN BGA HEAT SK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10-L4LB-11 REV D

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks 41.4mm 45.2mm 11.7mm PUSH PIN MOUNT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1130B

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks THERMAL LINK w/BEO BLACK ANODIZE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

115000F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks #50 KOOL-KLIP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

115100F00000G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks Std Clip Code 50 1.21 x .50"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی