×

شماره فنی:

008261163211874

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 16P HEADER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008283021200000+

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings CONNECTOR - OTHER CONNECT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008283041200000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 4P STRIAGHT PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008283061200000

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 6P STRAIGHT PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008289010009113

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 10P STD EJECT HEDR PRS FIT, GLD/NKL PLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008289026009113

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 26P STD EJECT HEDR PRS FIT, GLD/NKL PLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008289050006213

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 50P STD EJECT HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008289050007213

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 50P STD EJECT HEDR R/A PCB, GLD/NKL PLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008290014000012

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 14P W/O STRN RLF W/O CNTRL POLRZ BOSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008290020001011

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 20P STRAIN RELIEF W/CEN POLAR BOSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008290026000011

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 26P SKT W/O STRN RLF W/CNTRL POLRZ BOSS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008290040000041

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 40P IDC SOCKET WO/SR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380010001040

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 10P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380014000040

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 14P LOW PROFILE BOX HEADER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380016000010

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 16P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380016000040

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 16P BOX HEADER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380026002010

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 26P LOW PROF HEDR R/A W/O POL KEYS STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380034000010

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 34P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380040001010

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 40 POS IDC CONNECTOR W/ CONTACTS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008380050001010

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Headers & Wire Housings 50P LOW PROFILE BOX HEADER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی