کد فنی قطعه: 008261163211874
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 16P HEADER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008283021200000+
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings CONNECTOR - OTHER CONNECT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008283041200000
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 4P STRIAGHT PLUG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008283061200000
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 6P STRAIGHT PLUG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008289010009113
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 10P STD EJECT HEDR PRS FIT, GLD/NKL PLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008289026009113
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 26P STD EJECT HEDR PRS FIT, GLD/NKL PLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008289050006213
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 50P STD EJECT HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008289050007213
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 50P STD EJECT HEDR R/A PCB, GLD/NKL PLT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008290014000012
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 14P W/O STRN RLF W/O CNTRL POLRZ BOSS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008290020001011
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 20P STRAIN RELIEF W/CEN POLAR BOSS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008290026000011
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 26P SKT W/O STRN RLF W/CNTRL POLRZ BOSS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008290040000041
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 40P IDC SOCKET WO/SR
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380010001040
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 10P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380014000040
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 14P LOW PROFILE BOX HEADER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380016000010
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 16P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380016000040
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 16P BOX HEADER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380026002010
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 26P LOW PROF HEDR R/A W/O POL KEYS STD
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380034000010
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 34P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380040001010
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 40 POS IDC CONNECTOR W/ CONTACTS
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008380050001010
کارخانه سازنده AVX
توضیحات :
Headers & Wire Housings 50P LOW PROFILE BOX HEADER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید