×

شماره فنی:

1669-01

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 1200pF Double Ended
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2020-15T-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 60volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2020-23T-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 180volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2020-42T-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 360volts Fail Short
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2020-42T-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 360volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2020-42T-C4LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors 360volts
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-A

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-A1

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C18

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C2

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C2F

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C2FLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 75VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C2LF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 75VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C3

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C4

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-C8

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 75V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-07-CLF

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE 3POLE 75VOLT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-A1

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2026-09-C

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Gas Discharge Tubes - GDTs / Gas Plasma Arrestors Sparkover 100V/s 90V 3POLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی