×

شماره فنی:

0.5C10X38AM

تولید کننده:

Altech

توضیحات:

Cartridge Fuses Fuse,Cylinder 10x38mm,0.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.8M5X30M

تولید کننده:

Altech

توضیحات:

Cartridge Fuses FUSE,MINI,5X30mm,0.8A 500V MED. TIME DEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1001.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 500mA PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1002

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses QUIK ACT 5X20 630mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1003

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 800mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1003.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 800mA PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1004

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1004.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 1A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1005

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 1.25A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1005.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 1.25A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1006

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 1.6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1007

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 2A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1007.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 2A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1008

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 2.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1008.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 2.5A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1009

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 3.15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1009.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP F 250V 3.15A PT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1010

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 4A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1010.PT

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 4A PIGTAIL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0001.1010.TR

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Cartridge Fuses SP 5X20 F 250V 4A PT TAPE REEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی