کد فنی قطعه: 00545
کارخانه سازنده Simpson
توضیحات :
Frequency Counters 150-2AC CLAMP ADAPT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1803D
کارخانه سازنده B&K Precision
توضیحات :
Frequency Counters 200 MHz FREQUENCY
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1823A
کارخانه سازنده B&K Precision
توضیحات :
Frequency Counters 2.4GHZ UNIVERSAL W/RATIO FUNCTION
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1823A W/CERTIFICATE OF CALIBRATION
کارخانه سازنده B&K Precision
توضیحات :
Frequency Counters 2.4Ghz UNIV W/RATIO FUNCTION & CERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1823A-NIST W/DATA
کارخانه سازنده B&K Precision
توضیحات :
Frequency Counters 2.4GHZ UNIV W/RATIO FUNCTION NIST W/DATA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1856D
کارخانه سازنده B&K Precision
توضیحات :
Frequency Counters 3.5GHz FREQUENCY COUNTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1856D-NIST
کارخانه سازنده B&K Precision
توضیحات :
Frequency Counters FREQ. COUNTER W/NIST Cert of Calibration
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 45062
کارخانه سازنده Simpson
توضیحات :
Frequency Counters DUAL RELAY CARD S660
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 45063
کارخانه سازنده Simpson
توضیحات :
Frequency Counters SINGLE RELAY CARD S6
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 45064
کارخانه سازنده Simpson
توضیحات :
Frequency Counters EXCITATION CARD S660
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 46012
کارخانه سازنده Simpson
توضیحات :
Frequency Counters CHARIOT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FCA3000
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Counter/Timer/Analzr 300 MHz /100 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FCA3003
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Counter/Timer/Analzr 3GHz / 100 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FCA3020
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Counter/Timer/Analzr 20GHz / 100 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FCA3100
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Counter/Timer/Analzr 300 MHz /50 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FCA3103
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Counter/Timer/Analzr 3GHz / 50 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FCA3120
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Counter/Timer/Analzr 20GHz / 0 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: MCA3027
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Microwave/Counter 27GHz / 100 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: MCA3040
کارخانه سازنده Tektronix
توضیحات :
Frequency Counters Microwave/Counter 40GHz / 100 ps
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: S660-1-1-0-0-0
کارخانه سازنده Simpson
توضیحات :
Frequency Counters S660sERIES COUNTER
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید