×

شماره فنی:

011799

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 12.58291M HC22
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016757

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 13.125225MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016758

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 18.080MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016808

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 24MHz-HC49S SMD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016867

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 4.754687MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016868

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 6.612817MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016875

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 9.843750MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016877

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 13.56MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016906

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 12MHz CMD6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016926

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 5.848400MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016927

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 5.926500MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016929

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 12MHZ
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016930

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 16.384MHz HC49
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016949

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 4.645300MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016950

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 9.625000MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016951

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 10.781250MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016952

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 12.031125MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016953

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 12.187500MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016986

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 23.706250MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016991

تولید کننده:

Crystek

توضیحات:

Crystals 5.223438MHz HC49S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی