×

شماره فنی:

1113206

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Flow Sensors VSR-F-EX 6inch
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1144403

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Flow Sensors VSR-3
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1144440

تولید کننده:

AMSECO

توضیحات:

Flow Sensors wtrflw alarm swtch retard for sml pipe
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27901

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors Gas Sensor Sampler Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27904

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors Alcohol/Benzine Gas Sensor Module
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27932

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors LPG Gas Sesnsor Module
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

395-213

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors Airflow Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

59500-1-A-00-0

تولید کننده:

Hamlin

توضیحات:

Flow Sensors Reed Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

59500-1-B-00-0

تولید کننده:

Hamlin

توضیحات:

Flow Sensors Reed Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

605-00007

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors CO Gas Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

605-00008

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors CH4 Gas Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

605-00009

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors LPG Gas Sesnsor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

605-00011

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Flow Sensors Alcohol Gas Sensor C2H5OH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

81501025

تولید کننده:

Crouzet

توضیحات:

Flow Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AWM1100V

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors AirFlow/New Pressure AIRFLOW SENSORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AWM1200V

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors +/-10mbar [4in H2O] 20mV dc @ 2.0in H2O
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AWM2100V

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors +/-200sccm Straight
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AWM2100VH

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors AIRFLOW/NEW PRESSURE PRESSURE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AWM2150V

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors +/- 30 cm/min 10V Airflow Sensors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AWM2300V

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Flow Sensors +/-1000sccm (1sLPM) 50mV dc @ 650sccm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی