×

شماره فنی:

AFBR-0544Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 650nm Transceiver Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AFBR-0978Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 650nm FE Transceiver Eval Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FDB-1022

تولید کننده:

Finisar

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools XFP evaluation board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FDB-1027

تولید کننده:

Finisar

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools Eval board 125Mb/s- 14Gb/s
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0310Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 125MBd 1300nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0410Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-5MBd 820nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0416Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 125MBd 820nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0501Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-5MBd 650nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0502Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-1MBd 650nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0503Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-40KBd 650nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0527H

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 125MBd Data Comm HTS Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0527P

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 125MBd Data Comm POF Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0527PZ

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 125MBd 650nm POF Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0528Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-10MBd 650nm POF Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0536Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools 32MBd 650simple TTL Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0538Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-2MBd Inrbus 650nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0539Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-12MBd PFbus 650nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0540Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-10MBd Sercos Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0541Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-16MBd Sercos Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HFBR-0542Z

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

Fiber Optic Development Tools DC-5MBd 850nm Evaluation Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی