کد فنی قطعه: AFBR-0544Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 650nm Transceiver Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AFBR-0978Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 650nm FE Transceiver Eval Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FDB-1022
کارخانه سازنده Finisar
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools XFP evaluation board
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: FDB-1027
کارخانه سازنده Finisar
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools Eval board 125Mb/s- 14Gb/s
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0310Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 125MBd 1300nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0410Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-5MBd 820nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0416Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 125MBd 820nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0501Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-5MBd 650nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0502Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-1MBd 650nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0503Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-40KBd 650nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0527H
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 125MBd Data Comm HTS Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0527P
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 125MBd Data Comm POF Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0527PZ
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 125MBd 650nm POF Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0528Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-10MBd 650nm POF Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0536Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools 32MBd 650simple TTL Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0538Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-2MBd Inrbus 650nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0539Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-12MBd PFbus 650nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0540Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-10MBd Sercos Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0541Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-16MBd Sercos Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: HFBR-0542Z
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
Fiber Optic Development Tools DC-5MBd 850nm Evaluation Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید